Còn Gì Nữa Đâu (Phạm Duy) do Kim Tước trình bày

Ban nhạc: Vũ Thành;
Tây ban cầm: Đỗ Đình Phương
Vĩ cầm: Phạm Nguyên Hùng

Listen music